SK | EN

Ochrana osobných údajov

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Kto sme?

Pro Partners Holding je významnou investičnou skupinou pôsobiacou v regióne strednej a východnej Európy, najmä v sektoroch private equity, real-estate a financiách. Spoločnosti v rámci skupiny sa špecializujú na asset-based investovanie, kolektívne investovanie, investície v real-estate, zdravotníckom a energetikom sektor. Skupina má významné skúsenosti v investovaní do diverzifikovanej škály aktív od nehnuteľností a kapitálových aktív k finančným aktívam zabezpečeným diverzifikovanými dlhodobými cash flow.

Osobné údaje

Osobnými údajmi sú podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Prečo sú Vám tieto informácie poskytované?

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Transparentnosť spracovania osobných údajov dotknutých osôb je kľúčovým princípom európskeho nariadenia o všeobecných ochranných údajoch (GDPR), ktoré je priamo implementované do Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento zákon sa má uplatňovať od 25. mája 2018. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s ustanoveniami GDPR a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Takéto spracovanie zahŕňa zhromažďovanie, ukladanie, používanie, zmenu .

Kto je zodpovedný za spracovanie Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľ: Pro Partners Holding, a.s.

Adresa pracovisko: Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 1

Identifikačné Číslo spoločnosti: 47 257 521

Konáme v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a osobné údaje, ktoré evidujeme, sú :

používané v súlade so zákonom, spravodlivo a v transparentnej podobe,

vyzbierané len na opodstatnené účely a nesmú byť použité vo forme, ktorá nie je kompatibilná s popísanými účelmi,

relevantné pre účely, ktoré sme Vám popísali v oznámení a ich použitie bude limitované výhradne iba pre tieto účely,

presné a aktualizované,

držané v evidencii len po dobu, ktorá je relevantná s účelmi, s ktorými sme Vás oboznámili,

uchovávané v bezpečných podmienkach.

Kto je príslušným orgánom dohľadu nad ochranou osobných údajov?

Úrad pre ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
statny.dozor@pdp.gov.sk
+421 /2/ 3231 3214

Prečo musí spoločnosť zhromažďovať a uchovávať moje osobné údaje?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby za účelom manažmentu a správy aktív (asset management), za účelom vedenia databázy vlastníkov dlhopisov, cenných papierov, databázy akcionárov, databázy zmlúv a za účelom identifikácie fyzickej osoby pri uplatnení oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby na právnom základe v zmysle § 13 ods. 1 písm. b), c) a f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Ako bude spoločnosť používať osobné údaje, ktoré o mne zhromažďuje?:

Prevádzkovateľ bude spracovávať (zhromažďovať, uchovávať a používať) poskytnuté informácie spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom č. 530/1990 Z.z. o dlhopisoch, zákonom č. 297/2008 Z.z. NR SR o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, zmenkovým a šekovým zákonom č. 191/1950 Zb., zákonom č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch, podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní ́osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Doba zachovania (retenčné obdobie)

Spoločnosť spracúva osobné údaje V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s registratúrnym plánom.

Zásady používania súborov cookie

Na účely správneho fungovania nášho webového sídla využíva naše webové sídlo súbory cookies.

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia pri návšteve nášho webového sídla. Používaním súborov cookies neporušujeme zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním nášho webového sídla súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho zariadenia. O tejto skutočnosti je návštevník webového sídla upozornený pri každej návšteve a svoj súhlas prejavuje pokračovaním v prezeraní našej webovej stránky.

Súbory cookies pomáhajú napr.:

k správnej funkčnosti webového sídla

pri zapamätávaní vyhľadávaných informácií,

pri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie používajú návštevníci najčastejšie,

Rozdelenie súborov cookies, ktoré používame:

Podľa doby platnosti

Používame tzv. „session cookies“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom zariadení iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookies“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení po dobu niekoľkých dní až mesiacov, prípadne pokiaľ ich ručne neodstránite.

Podľa účelu:

kľúčové (funkčné) cookies - bez nich nemôže naše webové sídlo fungovať

analytické - umožňujú sledovať návštevnosť stránok a využívanie rôznych funkcií. Podľa nich vieme naše webové sídlo lepšie prispôsobiť potrebám návštevníkov. Používame analytický nástroj Google Analytics, ktorý zaznamenáva prístupy na naše webové sídlo.

Zbierame údaje v kontaktnom formuláre tu: http://www.propartnersholding.sk/sk/kontakt/ Používanie alebo obmedzenie používania súborov cookie je možné nastaviť vo vašom internetovom prehliadači. Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookies môžete nájsť na webových stránkach podpory vášho prehliadača.

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Android

Aké máte práva ako dotknutá osoba?

Vždy, kedy vlastníme alebo spracovávame vaše osobné údaje, vy, dotknutá osoba, máte nasledujúce práva:

Právo na prístup - máte právo požiadať o kópiu informácií, ktoré máme o vás.

Právo na opravu - máte právo na opravu údajov, ktoré o vás vedieme, ktoré sú nepresné alebo neúplné.

Právo na zabudnutie - za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie údajov, ktoré máme o vás, z našich záznamov.

Právo na obmedzenie spracovania - ak sa uplatňujú určité podmienky na to, aby mali právo obmedziť spracovanie.

Právo na prenosnosť - máte právo mať údaje, ktoré uchovávame o vás, prevedené na inú organizáciu.

Právo na námietku - máte právo vzniesť námietky voči určitým typom spracovania, ako je napríklad priamy marketing.

Právo na námietku proti automatizovanému spracovaniu vrátane profilovania - máte tiež právo na právne účinky automatizovaného spracovania alebo profilovania.

Právo na súdne preskúmanie: v prípade, spoločnosť odmietne vašu žiadosť na základe práva na prístup, poskytneme vám dôvod, prečo. Máte právo sa sťažovať, ako je uvedené v doložke nižšie.

Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní.

Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 63 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov obsahovať:

meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa, označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt, prípadne právnu formu a identifikačné číslo, predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní osobných údajov porušili, dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,

kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo uplatniť, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Ako si môžete svoje práva uplatniť?

Ak si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, použite odkaz v dolnej časti dokumentu, kde sa nachádza žiadosť o prístup k predmetu REC 4.2. Vyplnením a zaslaním tejto žiadosti na mailovú adresu: propartners@propartners.sk a následnej identifikácie, Vás, ako dotknutej osoby, na základe uvedených údajov v žiadosti, túto zaregistrujeme a vybavíme v zákonnej lehote.

V prípade Vašej žiadosti o opravu alebo výmaz, o tomto informujeme prípadného príjemcu vašich osobných údajoch.

V prípade, že si želáte podať sťažnosť na spracovanie Vašich osobných údajov spoločnosťou (alebo tretími stranami), alebo na spôsob, ako bola Vaša sťažnosť vybavená, máte právo podať sťažnosť priamo dozornému orgánu, návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

Dňa 25.5.2018